KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ hai - 20/07/2020 22:28
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN KIẾN HƯNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:    /KH-MNKH          Hà Đông, ngày 17 tháng 06 năm 2020

                       KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021
Căn cứ Điều lệ tr­ường Mầm non ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ GD&ĐT.
Căn cứ vào kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;
Căn cứ vào chỉ tiêu được giao trong năm học 2020 - 2021; Xét thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trư­ờng, căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn ph­ường Kiến Hư­ng;
Hội đồng tuyển sinh tr­ường MN Kiến Hư­ng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 trên địa bàn như­ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.Thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2.Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
3.Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường,  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
4.BCĐ tuyển sinh nhà trường phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC, nội dung thông báo về công tác tuyển sinh đầy đủ để việc tuyển sinh diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy định.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Số liệu điều tra từng độ tuổi trên địa bàn: (Từ tổ dân phố 1 – tổ dân phố 6)
Tổng số: 507 cháu. Trong đó:
+Trẻ nhà trẻ: 94 cháu.
+Trẻ mẫu giáo: 413 cháu (Trẻ 5 tuổi 160 cháu).
          2.Phương thức tuyển sinh:
-Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo hướng dẫn và đúng thời gian quy định.
-Xét tuyển hồ sơ các cháu đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, ưu tiên các cháu có hộ khẩu thường trú, nếu còn chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển các cháu có hộ khẩu tạm trú đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
3.Đối tượng: Là các cháu trong độ tuổi quy định (với nhóm trẻ tuyển sinh các cháu đủ 24 tháng).
4.Phân tuyến tuyển sinh: có hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố 1 – Tổ dân phố 6 phường Kiến Hưng.
5.Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số toàn trường 450 cháu, trong đó có 325 cháu đang học tại trường năm học 2019 - 2020 và tuyển mới 125 cháu các độ tuổi:
* Trẻ sinh năm 2015: 12 cháu;
* Trẻ sinh năm 2016: 15 cháu;
* Trẻ sinh năm 2017: 44 cháu;
* Trẻ sinh năm 2018: 54 cháu (đủ 24 tháng);
Số trẻ tuyển sinh phân theo nhóm lớp trong năm học 2020 - 2021 cụ thể:
-Khối 5 tuổi: 155 cháu / 4 lớp (Trung bình 38,8 cháu/ lớp).
-Khối 4 tuổi: 130 cháu / 4 lớp (Trung bình 32,5 cháu/ lớp).
-Khối 3 tuổi: 111 cháu / 4 lớp (Trung bình 27,8 cháu/ lớp).
-Khối nhà trẻ: 54 cháu/ 2 nhóm (Trung bình 27 cháu/ nhóm).
6.Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin học (theo mẫu của trường);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Hộ khẩu phô tô không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu
7.Thời gian tuyển sinh:
*Tuyển sinh trực tuyến: .
Từ 04/8/2020 – 06/8/2020 phần mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT sẽ mở để phụ huynh tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi đủ điều kiện.
Tuyển sinh trực tuyến gồm các bước như sau:
- Bước 1: Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
- Bước 2: Cha mẹ học sinh khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến.
+ Nếu cha mẹ học sinh có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết, máy tính, ipad…) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà.
+ Nếu cha mẹ học sinh không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin hoặc không có khả năng sử dụng máy tính có thể đến nhờ sự hỗ trợ từ phía nhà trường.
- Bước 3: Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ Email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo kết quả đăng ký cho cha mẹ học sinh biết qua Email cá nhân.
*Tuyển sinh trực tiếp:
Từ ngày 13/8/2020 – 15/8/2020. Cụ thể như sau:
- Ngày 13/8/2020: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2018
+ Sáng: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2018
+ Chiều: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ tạm trú sinh năm 2018
- Ngày 14/8/2020: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2017
+ Sáng: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2017
+ Chiều: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ tạm trú sinh năm 2017
- Ngày 15/8/2020: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2015, 2016
+ Sáng: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2015, 2016
+ Chiều: Nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ tạm trú sinh năm 2015, 2016
-Ngày 17/8/2020: Tuyển sinh bổ sung các độ tuổi (Nếu còn chỉ tiêu)
- Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30-11h30; Chiều từ 14h-17h15 các ngày làm việc.
 (Lưu ý: Nhà trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong thời gian tuyển sinh)
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.Đối với trường MN:
- Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh do PGD & ĐT ký quyết định. HĐTS có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch tuyển sinh;
- Ưu tiên trang thiết bị và tổ chức tập huấn cho các thành viên BCĐ tuyển sinh về kế hoạch tuyển sinh trực tuyến đảm bảo chính xác và hỗ trợ phụ huynh trong thời gian tham gia tuyển sinh trực tuyến.
- Xét duyệt hồ sơ với những trường hợp đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển, thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển sau khi đã được PGD & ĐT duyệt. HĐTS trực tiếp giải quyết các khiếu nại và thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh.
- Nhà trường lập danh sách các trường hợp không đăng ký trong thời gian tuyển sinh trực tuyến theo quy định hoặc không đúng tuyến tuyển sinh báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo.
- Phối hợp với UBND phường để tuyên truyền tới các khu dân cư về tuyến tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để nhân dân được biết.
- Thực hiện quy định Điều 13 - Điều lệ trường MN về quy định số trẻ/ lớp.
2.Đối với phụ huynh học sinh:
- Nghiên cứu kỹ các nội dung về kế hoạch tuyển sinh nhà trường đã thông báo công khai trên phương tiện truyền thông phường và niêm yết tại trường mầm non Kiến Hưng.
- Trẻ 5 tuổi tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo quy định
- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trong quá trình đăng ký tuyển sinh, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
IV.LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Trường báo cáo về Ban chỉ đạo tuyển sinh quận (qua PGD&ĐT) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
*Ngày 15/06/2020: Thành lập ban chỉ đạo tuyển sinh trường.
*Ngày 15/07/2020: Dự hội nghị hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của đơn vị của BCĐTS.
*Từ 16/07/2020 – 31/07/2020: Công khai kế hoạch tuyển sinh trên phương tiện truyền thông phường và niêm yết tại trường.
*Từ ngày 04/08/2020 – 06/08/2020 phụ huynh học sinh 5 tuổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
*Từ 13/08/2020 – 15/08/2020: Xét và nhận hồ sơ các cháu 5 tuổi đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công và các cháu độ tuổi khác.
*Ngày 17/08/2020: Nộp báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về PGD & ĐT.
*Ngày 04/08/2020: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.
*Ngày 26/08/2020: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Kiến Hưng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phản ánh kịp thời lên ban tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND phường (để b/c);                                                             HIỆU TRƯỞNG   
- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (để b/c);
- Lưu VT.                             Đỗ Thanh Huyền
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
 • Lễ trao giải ngày hội sáng tạo
  Lễ trao giải ngày hội sáng tạo

Khai giảng năm học mới 2015 - 2016

Nhà trẻ

Trưa: 10h30
Cơm
- Tôm, thịt lợn xào ngũ liễu
Bầu xào.
     - Canh xanh nấu thịt
     - Tráng miệng: Nước cam

 

Chiều: 14h
     - Sữa bột Nuti
 

 Bữa chính (chiều): 15h15

   - Xôi đỗ đen nước cốt dừa
thit lon xao ngu sac 1
Tôm, thịt lợn xào ngũ liễu

Mẫu giáo

Sáng: 8h30                  
     - Sữa học đường
Trưa: 10h45
Cơm
- Tôm, thịt lợn xào ngũ liễu. 
     - Bầu xào
     - Canh xanh nấu thịt

     - Tráng miệng: Nước cam


Chiều: 
 • Xôi đỗ đen nước cốt dừa
 • Sữa bột Nuti

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập9
 • Hôm nay158
 • Tháng hiện tại158
 • Tổng lượt truy cập12,256,809

Điện thoại

 • Mầm Non Kiến Hưng
  0378.753.184
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây